Общи условия

Начало > Node > Общи условия >

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Multimag.bg и лицата - ползватели на услугите на сайта 
 2.  Multimag.bg е сайт за безплатни обяви. 
 3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си  Multimag.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на  Multimag.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 4. Ползвателите на услугите на  Multimag.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта Multimag.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от  Multimag.bg.
Правила за публикуване на обяви във Multimag.bg:
 1. Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
 2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
  Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
 3. Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 4. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 5. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
 6. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 7. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 8. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание . 
  Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 9. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 10. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
  Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
  Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
  Забранена е директната, нерегламентирана реклама.
 11. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 12. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
 13. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 14. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 15. VIP обявите се публикуват за срок от 5 дни . През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Заявяването на VIP обява НЕ гарантира публикуването й в  Multimag.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените начините за плащане на VIP обявите са обявени в сайта.

  TOP обявите се публикуват за срок от 5 дни. През този период потребителят има право на 1 обновяване дневно на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. Заявяването на TOP обява НЕ гарантира публикуването й в  Multimag.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените и начините за плащане на TOP обявите са обявени в сайта.

  СПЕШНО обявите се публикуват за срок от 5 дни . Заявяването на СПЕШНО обява НЕ гарантира публикуването й в  Multimag.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените и начините за плащане на СПЕШНО обявите са обявени в сайта.

  VIP акаунт е за срок 1 година. През този период потребителят има право да поддържа 1 VIP обява (обявата може да се сменя) . Цената и начинът на плащане на VIP акаунта са обявени в сайта.

 16. Потребителите имат право на 1 обновяване дневно на обикновена обява с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. 
  За всяка своя ТОП обява имат право да направят допълнително по едно обновяване на обикновена обява дневно.
  За всяка своя VIP обява имат право еднократно да обновят само една обикновена обява за целия период на ВИП статуса.
 17. Обявите се публикуват за посочен краен срок за валидност. Потребителят е длъжен да изтрие подадена от него обява, ако вече не е актуална.  Обявите остават в профила на потребителя, ако не бъдат изтрити.

  Отказани обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично след 28 дни.

  Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.

 18. Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
  Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
 19. Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 20. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува. 
 21. Multimag.bg не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 22. Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.
 23. Услугите, предлагани от Multimag.bg не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник 
Общи разпоредби
 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Multimag.bg с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 2. Multimag.bg ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта Multimag.bg се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.
 5. С регистрацията Ви в сайта Multimag.bg, вие декларирате, че приемате настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на сайта.